GYIK

A Mobilsofa bútorbérlésre és grafikai anyagok elkészítésére vonatkozó tájékoztatója

1. Hogyan jön létre szerződés a Mobilsofa és az Ügyfél között?

A Mobilsofa által az Ügyfél részére készített árajánlat (a továbbiakban: „Árajánlat”) Ügyfél általi elfogadásával, illetve a megrendelőlap Ügyfél általi kitöltésével a Mobilsofa és az Ügyfél között szerződés (a továbbiakban: „Szerződés”) jön létre, melynek keretében az Ügyfél a Mobilsofa tulajdonát képező és az Árajánlatban meghatározott bútorokat (a továbbiakban: „Bútorok”) az Árajánlatban meghatározott időre és rendezvényre bérbe veszi és azokat a Mobilsofa az Ügyfél részére bérbeadja.

A Szerződés abban az esetben tekinthető létrejöttnek, ha a megrendelőlapot mind az Ügyfél, mind a Mobilsofa képviselője aláírta. A közbenső bérbeadás jogát szerződéskötésig fenntartjuk, a kiajánlott árak saját raktárkészlet és szállítási kapacitás erejéig érvényesek.

2. Mi tartalmaz a Mobilsofa szolgáltatása?

A Mobilsofa a Bútorokat az Árajánlatban meghatározott helyszínre szállítja, a Bútorokat a helyszínen össze-, valamint a rendezvény végét követően szétszereli.

3. Mekkora a megrendelés legkisebb összege?

A Mobilsofa árajánlatot legalább 50.000,- Ft (azaz ötvenezer forint) összegű megrendelés esetén ad.

4. Kaphat az Ügyfél kedvezményt?

A Mobilsofa saját döntése alapján jogosult az Árajánlatban az Ügyfél részére 15% kedvezményt biztosítani (a továbbiakban: „Kedvezmény”). A Mobilsofa nem biztosít a Kedvezményt, amennyiben a Szerződés létrejötte és a rendezvény időpontja között 5 munkanapnál kevesebb idő áll rendelkezésre.

5. Kell az Ügyfélnek előleget fizetnie?

Eltérő megállapodás hiányában az Árajánlatban meghatározott díj (a továbbiakban: „Díj”) 50%-a, mint előleg (a továbbiakban: „Előleg”) új ügyfelek, valamint magánszemély ügyfelek esetén a Szerződés létrejöttével egyidejűleg esedékes.

Az Ügyfél az Előleget a Mobilsofa által a Szerződés létrejöttét követő 1 munkanapon belül megküldött, illetve amennyiben a személyes átadásra van lehetőség, átadott előlegbekérő számla alapján a számla kézhezvételét követő két 2 munkanapon belül köteles megfizetni.

6. Mikor szállítja le a Mobilsofa a Bútorokat?

A Mobilsofa kizárólag az Előleg kézhezvételét, illetve amennyiben a Felek átutalásban állapodnak meg, az Előlegnek a Mobilsofa megjelölt bankszámláján történő jóváírását követően szállítja el a Bútorokat a rendezvény helyszínére és szereli össze őket a rendezvény helyszínén. Az Ügyél Előleg megfizetésével kapcsolatos késedelme a Mobilsofa egyidejű késedelmét kizárja.

7. Mi történik, ha az Előleget az Ügyfél nem fizeti meg határidőre és az Árajánlatban Kedvezményt kapott?

Amennyiben a Mobilsofa az Ügyfél részére Kedvezményt biztosított és az Ügyfél az előlegbekérő számlában meghatározott határidőre az Előleget nem fizeti meg, úgy az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Kedvezményt elveszíti és a Mobilsofa a Bútorokat kizárólag a Kedvezmény nélküli összegen adja bérbe. A Mobilsofa a kedvezmény nélküli összegről újabb számlát állít ki, melyre az előlegbekérő számlára vonatkozó rendelkezések alkalmazandóak.

8. Hogyan kell a Díj fennmaradó részét megfizetni?

A Díj fennmaradó részét az Ügyfél a Szerződéshez kapcsolódó teljesítésigazolás alapján kiállított számla birtokában, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles megfizetni. Az Ügyfél vállalja, hogy a teljesítésigazolást az Árajánlatban megjelölt teljesítési időt követő 5 napon belül kiállítja. Amennyiben az Ügyfél

ezt a határidőt elmulasztja, úgy azt akként kell tekinteni, mintha az Ügyfél a teljesítésigazolást elfogadta volna. Ebben az esetben a Mobilsofa jogosult a számla kiállítására.

Új, valamint magánszemély ügyfelek a végszámla összegét a rendezvény helyszínen készpénzben kötelesek a Mobilsofa képviselője részére megfizetni.

9. Mi történik, ha az Ügyfél nem fizeti meg a számlát határidőben?

Késedelmes fizetés esetén az Ügyfél köteles a Mobilsofa részére késedelmi kamatot fizetni, melynek mértéke a jegybanki alapkamat +8%.

10. Mi történik, ha az Ügyfél eláll a Szerződéstől?

Az Ügyél Szerződéstől történő elállása esetén alkalmazandó szabályok:

* Amennyiben az Ügyfél a Szerződéstől a rendezvény napján áll el, úgy az Ügyfél köteles a Díj 100%-át megfizetni.

* Amennyiben az Ügyfél a Szerződéstől a rendezvény megkezdése előtti ötödik (5.) nap után, de második (2.) nap előtt áll el, úgy az Ügyfél köteles a Díj 75%-át megfizetni.

11. Van lehetőség a Bútorokat személyesen megtekinteni?

A Bútorokról készült és az Ügyfél által megtekintett fotók nem minden esetben a valós állapotot tükrözik. Az Ügyfél a rendezvény időpontja előtt a Mobilsofa képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban a Bútorokat vagy azok részleteit személyesen megtekintheti. Amennyiben az Ügyfél ezen lehetőséggel nem él, úgy a későbbiekben a Mobilsofa által a rendezvény helyszínére szállított Bútorokat illetően kifogással nem élhet.

12. Ki felel a rendezvény ideje alatt a Bútorokban esett károkért?

A Bútorok átadását követően azok Mobilsofa általi visszavételéig az Ügyfél felel a Bútorokban esett valamennyi kárért.

13. Mik az Ügyfél kötelezettségei a rendezvény ideje alatt és azt követően?

Az Ügyfél köteles biztosítani, hogy a Mobilsofa a rendezvény helyszínét megközelíthesse. Az Ügyfél köteles továbbá a rendezvény helyszínén a Mobilsofa részére minden, a Bútorok átadásához, visszavételéhez szükséges engedélyt, dokumentumot biztosítani, illetve rendelkezésre bocsátani, ideértve különösen a helyszín megközelítéséhez szükséges behajtási engedélyeket, illetve az olyan engedélyeket, dokumentumokat, amelyek a biztonságos és akadálymentes építési és bontási munkálatokat lehetővé teszik.

Az Ügyfél képviselőjének a Bútorok átadásakor, valamint visszavételekor jelen kell lennie. Amennyiben az Ügyfél képviselője az átadás előzetesen egyezetett időpontjában nincs jelen, úgy a Mobilsofa nem köteles a Bútorokat átadni és a Szerződés teljesítését megtagadhatja. A Mobilsofa ebben az esetben a Díjra akként jogosult, mintha az Ügyfél a Szerződéstől a rendezvény napján állt volna el.

Amennyiben az Ügyfél képviselője a Bútorok előzetesen egyezetetett visszavételekor nincs jelen, úgy a Mobilsofa a Díjra ettől függetlenül jogosulttá válik, illetve a rendezvény ideje alatt a Bútorokban esett és a Mobilsofa által a Bútorok visszavételekor felismert kárt az Ügyféllel szemben érvényesítheti. Ebben az esetben a Mobilsofa a rendezvény napját követő nap 12 óráig az Ügyfél részére megküldi a visszavételi jegyzőkönyvet, melyben foglaltakkal kapcsolatban az Ügyfél kifogással nem élhet.

14. Készít a Mobilsofa grafikai anyagokat is?

A Mobilsofa az Ügyfél igénye szerint a Bútorokat, illetve az adott rendezvényhelyszínt grafikai anyagokkal (a továbbiakban: „Anyagok”) is feldíszíti. Az Anyagokat az Ügyfél biztosítja a Mobilsofa részére vagy azokat az Ügyfél kérése alapján a Mobilsofa tervezi meg és készíti el.

Az Anyagokat az Árajánlatban meghatározott rendezvény kezdete előtt legalább 5 munkanappal kell a Mobilsofa képviselője részére megküldeni, illetve átadni. Amennyiben az Ügyfél ezt a határidőt elmulasztja, úgy a Mobilsofa

jogosult sürgősségi felárat felszámítani, melynek mértéke az Árajánlatban meghatározott összeg + 25%. A Mobilsofa a sürgősségi feláron felül jogosult útiköltséget is felszámítani.

A Mobilsofa semmilyen felelősséget nem vállal az Anyagok késedelmes leadásából, illetve elkészítéséből fakadó hiányosságaiért, hibáiért. Ezzel kapcsolatban az Ügyfél a Mobilsofaval szemben semmilyen követeléssel nem élhet.

Amennyiben az Anyagokat a Mobilsofa tervezi meg, készíti el, úgy a Mobilsofa által alkalmazott óradíj 6.000,- Ft (azaz hatezer forint) + ÁFA. A Mobilsofa által tervezett Anyagok mint szerzői műnek minősülő alkotások felhasználását a Felek külön megállapodásban rendezik.

15. Mire kell még az Ügyfélnek figyelemmel lennie?

A Szerződés csak közös megegyezéssel és írásban módosítható.

A Felek közötti kapcsolattartás írásban postai úton, illetve e-mailben történik. Az egymás részére küldött e-mail akkor tekinthető közöltnek, ha a másik fél azt visszaigazolta.

Jelen tájékoztatóban foglaltak akkor is a Szerződés részévé válnak, ha azokról a Mobilsofa és az Ügyfél a Szerződésben külön nem állapodott meg.

Amennyiben a Szerződésben foglaltak eltérnek a jelen tájékoztatóban írtaktól, úgy a Szerződés rendelkezései alkalmazandóak.

A Szerződésre a magyar jog, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak.

A Mobilsofa gyártásra vonatkozó tájékoztatója

1. Hogyan jön létre szerződés a Mobilsofa és az Ügyfél között?

A Mobilsofa által az Ügyfél részére készített árajánlat (a továbbiakban: „Árajánlat”) Ügyfél általi elfogadásával, illetve a megrendelőlap Ügyfél általi kitöltésével a Mobilsofa és az Ügyfél között szerződés (a továbbiakban: „Szerződés”) jön létre, melynek keretében a Mobilsofa az Ügyfél részére gyártási munkát végez az Árajánlatban foglaltak szerint és meghatározott időre (a továbbiakban: „Gyártás”).

A Szerződés abban az esetben tekinthető létrejöttnek, ha a megrendelőlapot mind az Ügyfél, mind a Mobilsofa képviselője aláírta.

2. Mi a Gyártás folyamata?

A Mobilsofa az Ügyfél részére az Árajánlatban megadott ügyfélpreferenciák alapján mintadarabot készít.

A mintadarab Ügyfél általi elfogadását követően az Árajánlatban meghatározott díj (a továbbiakban: „Díj”) 50%-áról, mint előlegről (a továbbiakban: „Előleg”) a Mobilsofa előlegbekérő számlát állít ki, amelyet az Ügyfél a kézhezvételtől számított 2 munkanpon belül köteles megfizetni.

A Mobilsofa a Gyártást az Előlegnek a Mobilsofa bankszámláján történt jóváírását követően kezdi meg. A Gyartás időtartama a munka jellegétől függően 10-15 munkanap.

3. Hogyan kell a Díj fennmaradó részét megfizetni?

A Díj fennmaradó részét az Ügyfél a Szerződéshez kapcsolódó teljesítésigazolás alapján kiállított számla birtokában, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles megfizetni. Az Ügyfél vállalja, hogy a teljesítésigazolást a teljesítést követő 5 napon belül kiállítja. Amennyiben az Ügyfél ezt a határidőt elmulasztja, úgy a Felek megállapodnak, hogy az Ügyfél a teljesítésigazolást elfogadta és a Mobilsofa jogosult a számla kiállítására.

4. Mi történik, ha az Ügyfél nem fizeti meg a számlát határidőben?

Késedelmes fizetés esetén az Ügyfél köteles a Mobilsofa részére késedelmi kamatot fizetni, melynek mértéke a jegybanki alapkamat +8%.

5. Mi a helyzet, ha rövid határidő áll rendelkezésre a Gyártásra?

Amennyiben a Gyártásra rövid határidő áll rendelkezésre, úgy a Mobilsofa fenntartja a jogot sürgősségi felár felszámítására, melynek mértéke a munka jellegétől függően eltérő, de legfeljebb Díj+… %.

6. Mire kell még az Ügyfélnek figyelemmel lennie?

A Szerződés csak közös megegyezéssel és írásban módosítható.

A Felek közötti kapcsolattartás írásban postai úton, illetve e-mailben történik. Az egymás részére küldött e-mail akkor tekinthető közöltnek, ha a másik fél azt visszaigazolta.

Jelen tájékoztatóban foglaltak akkor is a Szerződés részévé válnak, ha azokról a Mobilsofa és az Ügyfél külön nem állapodott meg.

Amennyiben a Szerződésben foglaltak eltérnek a jelen tájékoztatóban írtaktól, úgy a Szerződés rendelkezései alkalmazandóak.

A Szerződésre a magyar jog, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak.

A Mobilsofa tervezésre vonatkozó tájékoztatója

1. Hogyan jön létre szerződés a Mobilsofa és az Ügyfél között?

A Mobilsofa által az Ügyfél részére készített árajánlat (a továbbiakban: „Árajánlat”) Ügyfél általi elfogadásával, illetve a megrendelőlap Ügyfél általi kitöltésével a Mobilsofa és az Ügyfél között szerződés (a továbbiakban: „Szerződés”) jön létre, melynek keretében a Mobilsofa az Ügyfél részére tervezési munkát végez az Árajánlatban foglaltak szerint és meghatározott időre (a továbbiakban: „Tervezés”).

A Szerződés abban az esetben tekinthető létrejöttnek, ha a megrendelőlapot mind az Ügyfél, mind a Mobilsofa képviselője aláírta.

2. Hogyan zajlik a Tervezés folyamata?

A Tervezés az alábbi folyamat mentén történik:

· A Mobilsofa az első körös vázlatterveket a Szerződés létrejöttétől számított 8-10 munkanapon belül küldi meg az Ügyfél kapcsolattartója részére.

· Az Ügyfél ezt követően észrevételeket tehet a megküldött vázlattervekre.

· A Mobilsofa az Ügyfél észrevételeinek beérkezésétől számított 3-5 munkanapon belül végzi el a következő körös módosításokat (első korrektúra forduló).

· Az Ügyfél ezt követően észrevételeket tehet a megküldött módosításokra.

· A Mobilsofa az Ügyfél újabb észrevételeinek beérkezésétől számított 3-5 munkanapon belül végzi el az újabb módosításokat (második korrektúra forduló).

A Tervezés során létrejövő alkotások mint szerzői művek felhasználását a Felek külön megállapodásban rendezik.

3. Mit tartalmaz a Tervezésre vonatkozó Árajánlat?

A Tervezés Árajánlatban meghatározott díjában (a továbbiakban: „Díj”) külön tételként kerül feltüntetésre a tervezés és a koncepció díja.

A Díj minden esetben két korrektúra fordulót tartalmaz érdemi koncepcióváltás nélkül.

4. Mit jelent az érdemi koncepcióváltás?

Érdemi koncepcióváltásnak minősül, ha az Ügyfél az Árajánlatban meghatározott (i) rendezvénytől eltérő típusú rendezvényre kér ajánlatot, (ii) helyszíntől eltérő helyszínre kér ajánlatot, (iii) rendezvény területe 25%-kal megváltozik, (iv) létszám 25%-kal megváltozik. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy érdemi koncepcióváltás miatt a Mobilsofa a Díjon felül újabb tervezési díjat jogosult meghatározni.

5. A grafikai tervezés díját tartalmazza a Díj?

A Mobilsofa Tervezésre vonatkozó árai nem tartalmazzák grafikai tervezés díját. Arra a Mobilsofa az elvégzendő munka felmérését követően egyedi árajánlatot ad, és azt külön megállapodás alapján végzi el.

6. Kell az Ügyfélnek előleget fizetnie?

Eltérő megállapodás hiányában a Díj 50%-a, mint előleg (a továbbiakban: „Előleg”) a Szerződés létrejöttével egyidejűleg esedékes. Az Ügyfél az Előleget a Szerződés létrejöttét követő 1 munkanapon belül megküldött előlegbekérő számla alapján a számla kézhezvételét követő két 2 munkanapon belül köteles megfizetni.

7. Hogyan kell a Díj fennmaradó részét megfizetni?

A Díj fennmaradó részét az Ügyfél a Szerződéshez kapcsolódó teljesítésigazolás alapján kiállított számla birtokában, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles megfizetni. Az Ügyfél vállalja, hogy a teljesítésigazolást a második korrektúra fordulót követő 5 napon belül kiállítja. Amennyiben az Ügyfél ezt a határidőt elmulasztja, úgy a Felek megállapodnak, hogy az Ügyfél a teljesítésigazolást elfogadta és a Mobilsofa jogosult a számla kiállítására.

8. Mi történik, ha az Ügyfél nem fizeti meg a számlát határidőben?

Késedelmes fizetés esetén az Ügyfél köteles a Mobilsofa részére késedelmi kamatot fizetni, melynek mértéke a jegybanki alapkamat +8%.

9. Mi a helyzet, ha rövid határidő áll rendelkezésre a Tervezésre?

Amennyiben a Tervezésre rövid határidő áll rendelkezésre, úgy a Mobilsofa fenntartja a jogot sürgősségi felár felszámítására, melynek mértéke eltérő, de legfeljebb Díj+… %.

10. Mire kell még az Ügyfélnek figyelemmel lennie?

A Szerződés csak közös megegyezéssel és írásban módosítható.

A Felek közötti kapcsolattartás írásban postai úton, illetve e-mailben történik. Az egymás részére küldött e-mail akkor tekinthető közöltnek, ha a másik fél azt visszaigazolta.

Jelen tájékoztatóban foglaltak akkor is a Szerződés részévé válnak, ha azokról a Mobilsofa és az Ügyfél külön nem állapodott meg.

Amennyiben a Szerződésben foglaltak eltérnek a jelen tájékoztatóban írtaktól, úgy a Szerződés rendelkezései alkalmazandóak.

A Szerződésre a magyar jog, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak.