ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban ÁSZF) a Mobilsofa Kft (továbbiakban Megbízott) és a Megrendelő között létrejövő jogviszony általános szerződési feltételeit, a Megbízott és a Megrendelő főbb jogait és kötelezettségeit határozza meg annak érdekében, hogy a Megbízott szolgáltatásának igénybevételére irányuló szerződésben kizárólag az adott jogviszonnyal kapcsolatos egyedi feltételekben legyen szükséges megállapodni.

Az ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni a Megbízott és a Megrendelő közötti minden olyan jogviszonyban, amelynek során a Megbízott valamely szolgáltatást nyújt (vagy kíván nyújtani) a Megrendelő részére, és/vagy a Megrendelő valamely szolgáltatást vesz igénybe (vagy kíván igénybe venni) a Megbízottól. Az ÁSZF hatálya kiterjed mindazokra a személyekre, akik a Megbízottól szolgáltatások nyújtását kérik, a szolgáltatásokat igénybe kívánják venni (ajánlat).

A Megbízott és a Megrendelő között létrejött jogviszony tartalmát az ÁSZF, a megkötött szerződés és a mindenkor hatályos jogszabályok határozzák meg elválaszthatatlan tartalmi egységet alkotva. Az ÁSZF rendelkezései olyan szerződéses feltételnek minősülnek, amelyek külön megállapodás nélkül is alkalmazandóak a Megbízott és a Megrendelő közötti jogviszonyokra és amely ezen jogviszonyok általános szerződési feltételeit tartalmazza, Az ÁSZF a szerződés (ajánlat) elválaszthatatlan részét képezi. A Megrendelő és a Megbízott közös megegyezéssel, a jogszabályok keretein belül, írásban megállapodhatnak az ÁSZF-től (vagy annak meghatározott részétől) eltérő feltételekben is.

Amennyiben a Megrendelő és a Megbízott, között létrejött jogviszonnyal kapcsolatos valamely kérdést a szerződés bármely eleme nem szabályozza, abban az esetben a Ptk. és más vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Ugyanazon munkára ugyanazon Megrendelő részéről – függetlenül az ajánlatok között eltelt időre – a kiadott árajánlatban szereplő tervezési díj 3 leadást tartalmaz (1 ajánlat, 2 korrektúra), melyek keretében nem történhet érdemi koncepcióváltás. Érdemi koncepcióváltásnak tekintendőek a következők:

– az eredeti igénytől eltérő típusú rendezvényre kér ajánlatot Megrendelő
– az eredeti igénytől eltérő helyszínre kér ajánlatot Megrendelő
– az eredetihez képest 25%-kal megváltozik a rendezvény területének mérete
– az eredetihez képest 25%-kal megváltozik a rendezvényen résztvevők száma

A felsorolt esetekben Megrendelő vállalja, hogy az első ajánlatban szereplő tervezési díj, függetlenül attól, hogy megrendeli-e a szolgáltatást vagy sem kiszámlázásra kerül. Továbbá tudomásul veszi, hogy a koncepcióváltás miatt újabb tervezési díj kerül kalkulálásra, melyre szintén a felsoroltak vonatkoznak.

A Megbízott által tett (ár)ajánlat 3 napig érvényes, amennyiben Megrendelő elfogadja és visszaküldi a Megrendelő lapot, akkor az ajánlat elfogadásától számított 5 nap áll rendelkezésére az előleg megfizetésére. Amennyiben Megrendelő még nem rendelt Megbízottól (nem kötött szerződést Megbízottal), úgy az első két megrendelés (szerződés) esetén, az árajánlatban (szerződésben) szereplő összeg 100%-át előre kell megfizetni készpénzben vagy átutalással az árajánlat elfogadását követő 5 napon belül. Minden további megrendelés esetén az árajánlatban szereplő végösszeg 50 %-át kell megfizetni Megbízott részére készpénzben vagy átutalással az árajánlat elfogadását követő 5 napon belül.

A végszámla kifizetésének esedékessége a kézhezvételtől számított 15 napon belül készpénzben, vagy átutalással.

A Megbízott által szolgáltatása keretében Megrendelő (illetve általa megjelölt személy) részére átadandó, illetve átadott ingóságokkal (bútorok, dekorációk, egyéb kiegészítők) összefüggésben átadás-átvételi (Megbízott által Megrendelő részére történő átadáskor) és átadás-visszavételi (Megrendelő által Megbízott részére történő átadáskor) jegyzőkönyv készül a helyszínen, melyeken Megbízott és Megrendelő jelöli a felmerült hibákat, hiányokat, sérüléseket, egyéb kifogásokat. Amennyiben Megrendelő az átadáskor hiányt, hibát észlel, akkor azt Megbízott köteles orvosolni, annyiban, amennyiben Megbízott szolgáltatása nem felel meg a szerződésnek. Amennyiben Megbízott szerződés szerint teljesített és Megrendelőnek ezen felül további vagy a szerződésben rögzítettől eltérő igénye merül fel, akkor arról a helyszínen kötelesek felek „Extra igény igazoló lapot” kiállítani és az abban Megbízott által meghatározott felmerülő többletköltségeket Megrendelő köteles vállalni. A megkötött szerződésben meghatározott szolgáltatástól eltérő vagy többlet (extra) igényeket Megbízott visszautasíthatja, amennyiben úgy ítéli meg, hogy azok hibás vagy késedelmes teljesítéshez vezetnének, vagy azok teljesítésére nem képes vagy Megrendelő a többletköltségeket nem vállalja. A fentieket Megrendelő köteles tudomásul venni és emiatt késedelmet, hibás telejsítést illetve nem teljesítést nem róhat fel Megbízottnak.

Amennyiben átadás-visszavételkor Megbízott hibát, hiányt, sérülést észlel a Megrendelő részére átadott ingóságokban, akkor azokat az átadás-visszavétel jegyzőkönyvbe felvezeti, Megrendelő pedig köteles megtéríteni a felsorolt hibákból, hiányokból, sérülésekből fakadó kárt, melyet a végszámla fog tartalmazni.

A végszámla a szolgáltatás teljesítése után kerül kiállításra. A végszámla az eredeti, elfogadott ajánlatban (szerződésben) szereplő végösszegtől eltérhet a következők miatt:

– Amennyiben a helyszínen extra igények keletkeztek és erről Extra igény igazoló lap került kiállításra, akkor az extra igények ellenértékének összegével megemelésre kerül a végszámla. Az extra igény esetén Megrendelő tudomásul veszi, hogy a helyszínen nem feltétlenül adható pontos költségkalkuláció az adott igényre, így a felmerülő igény pontos árát legkésőbb az átadás-visszavételkor kapja kézhez, melyet köteles megfizetni a végszámlában. Ugyanakkor Megbízott köteles egy maximális költségárat megszabni a helyszínen, melyet az átadás-visszavételkor adott pontos ár nem léphet túl.
– Amennyiben az átadás-átvételkor észrevételezett hibákat, hiányokat, sérüléseket Megbízott nem tudta javítani és a fentiek olyan mértékű eltérést okoznak az eredeti ajánlathoz képest, mely miatt Megrendelő engedményre tart igényt, akkor azt Megbízott az általa jogosnak tartott mértékben köteles érvényesíteni a végszámla csökkentésével. Az engedmény mértéke arányban kell álljon az eltérés mértékével és maximum 10% lehet, az ennél nagyobb eltérés esetén Felek kötelesek külön egyeztetést folytatni.
– Amennyiben átadás-visszavételkor hibák, hiányok, sérülések lettek megjelölve, akkor Megbízott az ebből származó kárát jogosult a végszámlában érvényesíteni, melyet Megbízott köteles megfizetni.
– Amennyiben a kivitelezés Megbízott hibájából hiúsul ebből fakadóan teljesíthetetlen az elfogadott ajánlatban szereplő szolgáltatás nyújtása, úgy Megbízott kártérítési felelősséggel tartozik, melynek összege maximum az elfogadott ajánlatban szereplő összeg lehet.

Késedelmes fizetés esetén a Megbízott jogosult a jogszabályokban biztosított módon, a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot felszámítani, amelyet Megrendelő köteles megfizetni.
Az árajánlat mindig tájékoztató jellegű, a kedvezmények a mennyiségek függvényében változhatnak.
Megrendelés Megbízott általi visszaigazolását követően Megrendelő a szerződéstől az alábbi módon állhat el:endelés Megbízott általi visszaigazolását követően Megrendelő a szerződéstől az alábbi módon állhat el:

– Megrendelt szolgáltatás lemondása a szolgáltatás nyújtásának napján: Megrendelő a szolgáltatás teljes ellenértékének 100%-át köteles megfizetni.
– Megrendelt szolgáltatás lemondása a szolgáltatás nyújtásának megkezdése elött 2-5 nappal: Megrendelő a szolgáltatás teljes ellenértékének 75%-át köteles megfizetni.
– Megrendelt szolgáltatás lemondása a szolgáltatás nyújtásának megkezdése elött 6-8 nappal: Megrendelő a szolgáltatás teljes ellenértékének 60%-át köteles megfizetni.
– Megrendelt szolgáltatás lemondása a bérlés megkezdése elött több mint 9 nappal: Megrendelő köteles megfizetni az árajánlatban szereplő Egyéb díjakból a Tervezési és Anyagbeszerzési díjakat, valamint az árajánlatban szereplő végösszeg 5%-át lemondási díjként.

Megbízott jogosult a helyszínen elkészült installációról felvételeket készíteni és azokat felhasználni referenciaként. Amennyiben Megrendelő is kíván felvételeket készíteni és referenciaként felhasználni bármilyen formában, akkor köteles a felvételeken feltüntetni a következőt: „Created by: Mobilsofa Kft.” Amennyiben a fentieket nem teszi meg, úgy Megrendelő 100 000 Ft összeget köteles fizetni Megbízott részére nem teljesítési kötbér címen, továbbá köteles Megbízott ezt meghaladó kárait megtéríteni.

Megrendelő vállalja, hogy a megrendelő lapon szereplő helyszínen biztosít Megbízott részére minden olyan engedélyt, dokumentumot, iratot, mely elengedhetetlen feltétele a szerződés tárgyának (szolgáltatás) teljesítéséhez, különös tekintettel a követekző dokumentumokra:

– Behajtási engedélyek biztosítása és minden olyan engedélyek megadása, ami a szolgáltatás teljesítésének helyszínén az akadálymentes építési és bontási munkálatokat elősegíti.
– Amennyiben szükséges harmadik féltől megszerzi azon engedélyeket, melyek lehetővé teszik Megbízott számára, hogy archiválás céljából képfelvételeket készítsen és azokat jövőbeli referenciaként felhasználhassa.

Amennyiben a fentiek elmaradnak és emiatt Megbízott csak késedelemmel, vagy hiányosan tudja teljesíteni a megrendelést akkor azért Megrendelő felel és nem élhet kártérítési igénnyel Megbízott felé.

Megrendelő köteles a szolgáltatás nyújtásának helyszínén projektvezetőt biztosítani, aki folyamatosan elérhető Megbízott részére bármilyen felmerülő kérdés, probléma vagy egyéb információadás céljából.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy átadás-átvételkor és átadás-visszavételkor a helyszínen biztosítania kell egy általa megjelölt személyt aki aláírja a jegyzőkönyveket. Amennyiben a helyszínen nincs jelen Megrendelő részéről senki az adott jegyzőkönyv elkészültekor, akkor az adott jegyzőkönyvet, az abban megjelöltekkel együtt elfogadottnak tekinti Megrendelő és az esetleges jelölt hibák, hiányok, sérülések, károk következtében fellépő kártérítési igényt elfogadottnak tekinti, annak összegét a végszámlában megfizeti Megbízott részére.

Megbízott és Megrendelő (továbbiakban Felek) tudomásul veszik, hogy jelen megállapodás szerződésszerű teljesítése alól kizárólag Vis Maior esetén mentesülnek, erről azonban haladéktalanul értesíteniük kell egymást. Az értesítés elmaradásából eredő károkért a mulasztó fél kártérítési felelősséggel tartozik. A felek jelen szerződés alkalmazása során Vis Maiornak tekintik az olyan előre nem látható, Feleken kívül álló okokból bekövetkező, elháríthatatlan eseményeket, amelyek egyik félnek sem róhatóak fel, és melyek részben vagy egészben lehetetlenné vagy aránytalanul terhesebbé teszik a szerződés szerinti teljesítést. Ilyennek minősülnek különösen a természeti csapás, katasztrófa, háború, sztrájk stb.

A Felek vállalják, hogy a megállapodás időbeli hatálya, illetve érvényessége alatt tartózkodnak minden olyan szerződés megkötésétől, amelyek eredményeképp a megállapodásban foglalt vállalásuk megfelelő és kellő teljesítése részükre lehetetlenné válna, illetve amely egyébként részben vagy egészében ellentétes lenne a megállapodással.

Felek megállapodnak, hogy a szerződés alapján teendő nyilatkozataikat írásban, a másik fél szerződésben rögzített elérhetőségeinek valamelyikére kell megküldeni, mindaddig, amíg legalább teljes bizonyító erejű magánokiratban a másik fél nem közli értesítési címének (e-mail cím, székhely, fax szám, stb) megváltozását. Felek megállapodnak, hogy a gyorsabb ügyintézés érdekében a szerződéshez kapcsolódó valamennyi tájékoztatást e-mail-en kötelesek teljesíteni (illetve a tájékoztatást ily módon kérik). Az e-mail akkor minősül hatályos értesítésnek, ha a megrendelésen megjelölt kapcsolattartó személyektől, az ott feltüntetett e-mail címekről érkezik, és az e-mail címzett postafiókjára történő kézbesítését kézbesítési jelentés igazolja. Felek rögzítik, hogy az így elküldött és kézbesített levél az e-mail olvasásának esetleges visszaigazolásától függetlenül kézbesítettnek és a címzettel szemben hatályosnak minősül azon a napon, amikor a kézbesítési jelentés szerint címzett postafiókjába megérkezett.

Felek megállapodnak, hogy a szerződéshez kapcsolódó bármely sűrgős esetben tett szóbeli megállapodást elfogadnak, ugyanakkor arról kötelesek e-mail-en is tájékoztatni egymást, valamint a lehető leggyorsabban utólagosan, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva is megteszik és ezt kézbesítik másik Fél számára.

Felek megállapodnak, hogy a szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseiket elsősorban egyeztetés útján rendezik.

Vita esetén a Felek kötelesek egyeztető tárgyalást tartani, és csak ennek eredménytelensége után fordulhatnak bírósághoz.

Felek rögzítik, hogy a közöttük esetlegesen felmerülő jogvitájukra a magyar jog alkalmazandó, ennek megfelelően a szerződés rendelkezéseinek és a szerződés fogalmainak értelmezésével kapcsolatban is ezt tekintik irányadónak.

Jelen ÁSZF 2012. július 1. napjától érvényes.