ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

I. Általános rendelkezések, jelen ÁSZF alkalmazásának köre

1. A jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban ÁSZF) a Mobilsofa Kft (továbbiakban Mobilsofa) és a Partner között létrejövő jogviszony általános szerződési feltételeit, a Mobilsofa és a Partner főbb jogait és kötelezettségeit határozza meg annak érdekében, hogy a Mobilsofa szolgáltatásának igénybevételére irányuló szerződésben kizárólag az adott jogviszonnyal kapcsolatos egyedi feltételekben legyen szükséges megállapodni. 

2. Az ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni a Mobilsofa és a Partner közötti minden olyan jogviszonyban, amelynek során a Mobilsofa valamely szolgáltatást nyújt (vagy kíván nyújtani) a Partner részére, és/vagy a Partner valamely szolgáltatást vesz igénybe (vagy kíván igénybe venni) a Mobilsofatól. Az ÁSZF hatálya kiterjed mindazokra a személyekre, akik a Mobilsofatól szolgáltatások nyújtását kérik, a szolgáltatásokat igénybe kívánják venni (továbbiakban: Árajánlat).

3. A Mobilsofa és a Partner között létrejött jogviszony tartalmát az ÁSZF, a megkötött szerződés (a továbbiakban: Szerződés) és a mindenkor hatályos jogszabályok határozzák meg elválaszthatatlan tartalmi egységet alkotva. Az ÁSZF rendelkezései olyan szerződéses feltételnek minősülnek, amelyek külön megállapodás nélkül is alkalmazandók a Mobilsofa és a Partner közötti jogviszonyokra és amely ezen jogviszonyok általános szerződési feltételeit tartalmazza. Az ÁSZF a szerződés (ajánlat) elválaszthatatlan részét képezi. A Partner és a Mobilsofa közös megegyezéssel, a jogszabályok keretein belül, írásban megállapodhatnak az ÁSZF-től (vagy annak meghatározott részétől) eltérő feltételekben is.

4. Amennyiben a Partner és a Mobilsofa között létrejött jogviszonnyal kapcsolatos valamely kérdést a Szerződés vagy az ÁSZF nem szabályozza, abban az esetben a Ptk. és más vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadók.

II. A Mobilsofa szolgáltatásai

1. A Mobilsofa és a Partner között létrejövő Szerződés a Mobilsofa alábbi szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozhat:

a. Bútorbérbeadás: A Szerződés alapján a Mobilsofa vagy partnerei tulajdonát képező és a Megrendelőlapon meghatározott bútorokat az Árajánlatban meghatározott időre és rendezvényre a Partner részére bérbeadja. Ezen szolgáltatása keretében a Mobilsofa a Partneri igénynek megfelelően a bútorokat az Árajánlatban meghatározott helyszínre szállítja, azokat a helyszínen össze-, valamint a rendezvény végét követően szétszereli, vagy ún. Drag and Drop (Fogd és Vidd) bútorbérlést tesz lehetővé. A Partner árajánlatkérésében meghatározott feladat alapján a Mobilsofa végez külön bútorkiszállítást, bútorszállítást, rakodást, építést, lebontást, valamint ezek összeségét.

b. Alaprajzok, látványtervek tervezése: A Mobilsofa a Megrendelőlap alapján alaprajzot, basic látványtervet, valamint egyedi tervet ábrázoló grafikai rendert készít a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint.

c. Nyomtatott grafikai megjelenések elkészítése

d. Grafikai anyagok elkészítése

e. Bútorgyártás

f. Tervezés

2. A Mobilsofa a Megrendelőlapon meghatározott szolgáltatásának szerződésszerű teljesítése érdekében a teljesítés helyszínén helyszínfelmérést végezhet a Partnerrel történő egyeztetés alapján. Budapest vonzáskörzetén kívül a Mobilsofa kizárólag az elengedhetetlenül szükséges esetben, valamint a legalább 500.000.- forint mértékű díjat tartalmazó Szerződések esetében vonul ki a teljesítés helyszínét felmérni. Amennyiben a teljesítéshez a helyszín felmérése szükséges, azonban a Partner nem tart igényt a Mobilsofa kiszállására, a helyszín felmérését a Mobilsofa igényei szerint a Partner köteles felmérni szerződésszerű teljesítés érdekében. A téves vagy hibás Partneri helyszíni felméréséből valamint információból eredő károkért a Mobilsofa nem tartozik felelősséggel.

3. A Mobilsofa a szolgáltatásai ellátása érdekében raktárat tart fenn (a továbbiakban: Raktár) amely tartalmazza a Szerződések teljesítéséhez szükséges eszközöket. A Raktár nyitvatartása 9:00 és 17:30 között van. A Raktár nyitvatartása alatt az igénybevétele díjmentes. A Partner legalább 72 órával az igénybevétel előtt felmerülő extra igénye esetén a Mobilsofa biztosít lehetőséget a Raktár rendkívüli kinyitására, amelynek költségei az alábbiak: 30.000,- forint alapdíj, amely egy rakodó munkatárs közreműködését foglalja magában és 4 órás rendkívüli nyitvatartást foglal magában. Ezen a díjon felül minden további rakodó munkatárs igénybevétele 15.000.- forint/fő díj ellenében lehetséges maximum 4 óra időtartamra. A Raktár igénybevételével összefüggésben felmerülő költségeket a Mobilsofa a Partner végszámlájához adja hozzá. A Mobilsofa fenntartja a jelen pontban foglalt díjak egyoldalú árváltoztatásának jogát.

III. A Szerződés megkötésének folyamata

1. A Szerződés a Mobilsofa által a Partner részére annak árajánlatkérésére kiadott Árajánlat a Partner általi elfogadását követően, az Árajánlatnak megfelelően kitöltött Megrendelőlap mindkét fél képviselője általi aláírásával jön létre. A felek az elektronikus levélben megküldött aláírt Megrendelőlapot is elfogadják. A Megrendelőlap eltérő rendelkezése hiányában a Szerződésre jelen ÁSZF-ben foglalt szabályok vonatkoznak.

2. Amennyiben az előleget a Partner a megadott határidőn belül nem fizeti meg, a Mobilsofa a Szerződésben szereplő szolgáltatás nyújtására nem kötelezett. Amennyiben a Mobilsofa a Partner számára kedvezményt biztosított és a Partner az előleget késedelmesen fizeti meg, úgy a Mobilsofa a kedvezményt megvonja és a szolgáltatást a kedvezmény nélküli teljes ajánlati áron teljesíti.

IV. Árajánlatra vonatkozó közös szabályok

1. Árajánlatkérés esetén a legkisebb rendelési összeg, amellyel a Mobilsofa megkeresést befogad: 25.000 forint + ÁFA.

2. A Partner az árajánlatkérés során köteles meghatározni a teljesítéshez feltétlenül szükséges részleteket (pl. a tervezett rendezvény helyszínét, valamint jellegét), ezek hiányában a Mobilsofa nem kalkulál ajánlati árat. A Mobilsofa az ajánlatkérés alapján jogosult további információk kérésére az ajánlati ár meghatározásához.

3. Egy Partner részére egy megrendelésre – függetlenül az ajánlatok között eltelt időre – a kiadott árajánlatban szereplő tervezési díj 3 leadást (teljesítést) tartalmaz (1 ajánlat, 2 korrektúra), melyek keretében nem történhet érdemi koncepcióváltás. Érdemi koncepcióváltás esetén Mobilsofa jogosult eldönteni, hogy a továbbiakban is vállalja-e a teljesítést vagy eláll a megrendelés teljesítésétől.

4. Érdemi koncepcióváltásnak minősülnek többek között a következők:

a. az eredeti igénytől eltérő típusú rendezvényre kér árajánlatot Partner;

b. az eredeti igénytől eltérő helyszínre kér árajánlatot Partner;

c. az eredetihez képest legalább 25%-kal megváltozik a rendezvény területének mérete;

d. az eredetihez képest legalább 25%-kal megváltozik a rendezvényen résztvevők száma.

e. az eredeti igényhez képest legalább 30 %-kal nagyobb mértékű szolgáltatás szükséges a teljesítéshez.

5. A IV.4. pontban felsorolt érdemi koncepcióváltásnak minősülő esetekben az első árajánlatban szereplő tervezési díjat a Partner köteles megfizetni attól függetlenül, hogy megrendeli-e a szolgáltatást. A Partner tudomásul veszi, hogy érdemi koncepcióváltás esetén a Mobilsofa ismételt tervezési díjat számít fel.

6. A Mobilsofa jogosult az Árajánlatban a Partner részére annak végösszegéből kedvezményt biztosítani, kivéve, ha a Szerződés létrejötte és teljesítés időpontja között 5 munkanap vagy kevesebb idő áll rendelkezésre. 

7. A Mobilsofa az érdemi koncepcióváltás esetén kívül is fenntartja az árváltoztatás jogát, amennyiben az Árajánlatban kalkulált díj előre nem látható tényezők (pl. a helyszín sajátosságai, az építési idő hossza stb.) vagy hiányos árajánlatkérés miatt a teljesítés során a Partner értesítése mellett emelkedhet. 

8. A Mobilsofa által adott Árajánlat 3 napig érvényes, amennyiben Partner elfogadja és visszaküldi a Megrendelőlapot, akkor az Árajánlat elfogadásától számított 8 naptári nap áll rendelkezésére az abban meghatározott előleg megfizetésére.A felek elfogadják a Megrendelőlap elektronikusan való megküldését is.

V. Fizetési feltételek

1. A Mobilsofa, az előleg összegének megfizetése napján (készpénzes fizetés esetén a fizetés Mobilsofa részére történő teljesítése napján, utalásos fizetés esetén a Mobilsofa bankszámláján történő jóváírás napján) adott napi teljesítési dátummal számlát állít ki Partner részére. 

2. Amennyiben Partner új Partnernek minősül, tehát még nem rendelt a Mobilsofa-tól illetve nem kötött szolgáltatás elvégzésére irányuló szerződést a Mobilsofa-val, úgy az első két megrendelés esetén, az Árajánlatban szereplő összeg 100%-át előre kell megfizetni készpénzben vagy átutalással az Árajánlat elfogadását követő 5 napon belül. Minden további megrendelés esetén az Árajánlatban szereplő végösszeg 50%-át kell megfizetni a Mobilsofa részére készpénzben vagy átutalással az Árajánlat elfogadását követő 5 napon belül. 

3. A Partner az előleget a Mobilsofa által a Szerződés létrejöttét követő egy munkanapon belül elektronikusan is megküldött, illetve amennyiben személyes átadásra van lehetőség, átadott előlegbekérő számla alapján a számla kézhezvételét követő két munkanapon belül köteles megfizetni. 

4. Amennyiben a Mobilsofa a Partner részére kedvezményt biztosított és a Partner az előlegbekérő számlában meghatározott határidőben az előleget nem fizeti meg, úgy a Mobilsofa a kedvezményt megvonja és a szolgáltatást a kedvezmény nélküli teljes ajánlati áron teljesíti. A Mobilsofa a kedvezmény nélküli összegről újabb számlát állít ki, melyre az előlegbekérő számlára vonatkozó rendelkezések alkalmazandók.

5. Az előleg megfizetését követően a díj fennmaradó részét a Partner a Szerződéshez kapcsolódó teljesítésigazolás alapján kiállított számla birtokában, a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles megfizetni. Ettől eltérni közös megegyezéssel írásban lehet. A Partner vállalja, hogy a teljesítésigazolást az Árajánlatban megjelölt teljesítési időt követő 5 napon belül kiállítja. Amennyiben a Partner ezt a határidőt elmulasztja, úgy azt akként kell tekinteni, mintha a Partner a teljesítést elfogadta volna. Ebben az esetben a Mobilsofa jogosult a számla kiállítására.

6. Új, valamint magánszemély ügyfelek a végszámla összegét legkésőbb a szolgáltatás nyújtásának helyszínén készpénzben kötelesek számla ellenében a Mobilsofa képviselője részére megfizetni.

7. A végszámla a szolgáltatás teljesítése után kerül kiállításra. A végszámla az eredeti, elfogadott ajánlatban (szerződésben) szereplő végösszegtől eltérhet az alábbi, a végszámlán feltüntetésre kerülő okok miatt:

a. Amennyiben a teljesítés során a teljesítés helyszínén további Partneri igények keletkeztek, amelyről „Extra igény igazoló lap” került kiállításra, akkor a végszámlában szereplő összeg az igények ellenértékének összegével emelkedik. Az extra igény esetén Partner tudomásul veszi, hogy a helyszínen nem feltétlenül adható pontos költségkalkuláció az adott igényre, így a felmerülő igény pontos árát legkésőbb az átadás-visszavételkor kapja kézhez, melyet köteles megfizetni a végszámla részeként azzal, hogy a Mobilsofa köteles egy maximális költségárat megszabni a helyszínen, melyet a legkésőbb az átadás-visszavételkor adott pontos ár nem léphet túl.

b. Amennyiben az átadás-visszavételkor észrevételezett hibákat, hiányokat, sérüléseket a Mobilsofa nem tudta javítani és azok olyan mértékű eltérést okoznak az eredeti ajánlathoz képest, mely miatt a Partner engedményre tart igényt, akkor azt a Mobilsofa az általa jogosnak tartott mértékben köteles érvényesíteni a végszámla csökkentésével. Az engedmény mértéke arányban kell álljon az eltérés mértékével és legfeljebb a díj 10%-a lehet, az ennél nagyobb eltérés esetén Felek kötelesek külön egyeztetést folytatni.

c. Amennyiben átadás-visszavételkor hibák, hiányok, sérülések lettek megjelölve, akkor a Mobilsofa az ebből származó igazolt kárát jogosult a végszámlában érvényesíteni, melyet a Partner köteles megfizetni.

d. Amennyiben a teljesítés a Mobilsofa hibájából hiúsul ebből fakadóan teljesíthetetlen az Szerződésben foglalt szolgáltatás nyújtása, úgy a Mobilsofa kártérítési felelősséggel tartozik, melynek összege legfeljebb az elfogadott árajánlatban szereplő összeg 50%-a lehet.

8. A Partner késedelmes fizetése esetén a Mobilsofa jogosult Ptk-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot felszámítani, amelyet Partner köteles megfizetni. Amennyiben a Partner bármely fizetési kötelezettsége tekintetében késedelembe esik, a Partner – a késedelmi kamat felszámításán túl – jogosult a Partner részére nyújtott valamennyi kedvezmény teljes összegét késedelmi kötbér címén visszakövetelni a Partnertől.

9. A késedelmi kötbér a késedelembe esés napján válik esedékessé.

VI. A Szerződés felmondása, bánatpénz 

1. A megrendelés a Mobilsofa általi visszaigazolását követően a Partner a Szerződéstől az alábbi módon állhat el:

a. A megrendelt szolgáltatás lemondása a teljesítés napján: a Partner a díj 100%-át köteles bánatpénzként megfizetni.

b. A megrendelt szolgáltatás lemondása a teljesítés időpontja elött 1-5 nappal: a Partner a díj 75%-át köteles bánatpénzként megfizetni.

c. A megrendelt szolgáltatás lemondása a teljesítés időpontja előtt 6-8 nappal: a Partner a díj 60%-át köteles bánatpénzként megfizetni.

d. A megrendelt szolgáltatás lemondása a teljesítés időpontja előtt több, mint 9 nappal: a Partner köteles megfizetni az Árajánlatban szereplő Egyéb díjakból a Tervezési és Anyagbeszerzési díjakat, valamint az Árajánlatban szereplő végösszeg 10%-át bánatpénzként.

VII. A Partner kötelezettségei

1. A Partner köteles a felek közötti egyeztetések alapján a Mobilsofa által meghatározott a teljesítéshez szükséges helyszíni felméréseket elvégezni és minden szükséges információ közlésére. A Mobilsofa a Partner nem megfelelő felméréseiből vagy hiányos előzetes feladatleírásából, hiányos vagy hibás információk közléséből eredő károk megtérítésére nem köteles.

2. A Partner köteles az igényelt árajánlatban a valóságnak megfelelő információt közölni a Mobilsofa-val. A Mobilsofa nem felelős a Partner ezen kötelezettségnek a megszegéséből eredő károkért, valamint az ezzel összefüggésben felmerült többletköltségeit jogosult érvényesíteni a Partnertől.

3. A Partner kötelezettsége a teljesítéshez kapcsolódó hatósági valamint jogszabályi előírások ismerete és betart(at)ása, ezekkel kapcsolatos felelősség a Mobilsofa-t nem terheli. 

4. A Partner kötelezettsége hogy a Mobilsofa teljesítése során átadott eszközök átadás-átvételkor és átadás-visszavételkor a helyszínen biztosítsa egy általa megjelölt személy jelenlétét, aki aláírásával tanúsítja a jegyzőkönyvekben foglaltak valósságát. Amennyiben a helyszínen nincs jelen Partner részéről senki az adott jegyzőkönyv elkészültekor, akkor az adott jegyzőkönyvet, az abban megjelöltekkel együtt elfogadottnak tekinti Partner és az esetleges jelölt hibák, hiányok, sérülések, károk következtében fellépő kártérítési igényt elfogadottnak tekinti, annak összegét a végszámlában megfizeti Mobilsofa részére. A bérlemények átadását követően azok a Mobilsofa általi visszavételéig a Partner felel az azokban esett valamennyi kárért.

5. A Partner köteles a szolgáltatás nyújtásának helyszínén projektvezetőt biztosítani, aki folyamatosan elérhető a Mobilsofa által bármilyen felmerülő kérdés, probléma vagy egyéb információszolgáltatás céljából. 

6. A Partner a Mobilsofa-nak szállításra, építésre stb. átadott saját tulajdonú bútorait, tárgyait, eszközeit a saját felelősségére köteles olyan módon előkészíteni a velük végzendő tevékenységre, hogy rendeltetésszerű használatuk során azokban kár ne keletkezzen. A Mobilsofa a Partner által végzett nem megfelelő csomagolásból, előkészítésből, szállításból fakadó károkért anyagi felelősségét kizárja.

7. A Partner kifejezetten elfogadja, hogy a Mobilsofa tulajdonába tartozó bútordarabok rendelkeznek egy, a Mobilsofa által előzetesen meghatározott ún. leltári értékkel. A bútordarabokban a Partner által okozott károk a bútordarabok leltári értékéhez viszonyulnak, valamint abban az összegben maximalizálódnak. A Partner a Mobilsofa-val történő szerződéskötés folyamán bármikor jogosult tájékozódni az érintett bútorok leltári értékéről.

VIII. Bútorbérbeadási szolgáltatás

1. A Szerződés alapján a Mobilsofa a tulajdonát képező és a Megrendelőlapon meghatározott bútorokat az Árajánlatban meghatározott időre és rendezvényre a Partner részére bérbe adja. A Mobilsofa a Szerződésnek megfelelően a bútorokat az abban meghatározott helyszínre szállítja, azokat a helyszínen össze-, valamint a rendezvény végét követően szétszereli. A bútorbérbeadási szolgáltatása keretében a Mobilsofa végez külön bútorkiszállítást, bútorszállítást, rakodást, építést, lebontást, valamint ezek összeségét.

2. A Mobilsofa a bútorok közbenső bérbeadásának jogát Szerződés megkötéséig fenntartja, a bérbeadás opcionálisan, időrendben a megkötött Szerződések sorrendjében történik. Az Árajánlatban foglalt árak a Mobilsofa raktárkészlet és szállítási kapacitása erejéig érvényesek. A raktárkészleti és szállítási kapacitásból eredő, az ár módosításával járó Árajánlat-változásokról a Mobilsofa köteles értesíteni a Partnert. Esetleges előre nem látott körülmények (kültéri bútorok bérlése esetén időjárási viszonyok, kiválasztott bútorok a megadott helyszínre történő kiszállításának lehetetlenülése) megvalósulása esetén a Mobilsofa jogosult egyoldalúan cserebútorok szolgáltatásával teljesíteni a szolgáltatást.

3. A Szerződésben foglalt szolgáltatás teljesítéséhez szükséges igazolt költségeket a Mobilsofa jogosult a végszáma részeként követelni. Ennek megfelelően többek között a teljesítés helyszínére való behajtási engedély költsége, vagy szükséges parkolási költség illetve kizárólag építési szolgáltatás nyújtására irányuló árajánlat esetén a teljesítés helyszínére történő kiszállás költségeit a Mobilsofa jogosult kiszámlázni. 

4. A bérelhető bútorokról készült és a Partner által megtekintett fotók nem minden esetben a valós állapotot tükrözik. A Partner a teljesítés időpontja előtt a Mobilsofa képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban a bérelt bútorokat vagy azok részleteit személyesen megtekintheti. Amennyiben a Partner ezen lehetőséggel nem él, úgy a későbbiekben a Mobilsofa által teljesítés helyszínére szállított bútorok állapotával kapcsolatban kifogással nem élhet.

5. A Mobilsofa által szolgáltatása keretében Partner (illetve általa megjelölt személy) részére átadandó, illetve átadott ingóságokkal (bútorok, dekorációk, egyéb kiegészítők) összefüggésben átadás-átvételi (Mobilsofa által Partner részére történő átadáskor) és átadás-visszavételi (Partner által Mobilsofa részére történő átadáskor) jegyzőkönyv készül a teljesítés helyszínén, melyeken a Mobilsofa és a Partner megjelöli az észlelt hibákat, hiányokat, sérüléseket, egyéb kifogásokat. Amennyiben a Partner az átadáskor hiányt, hibát észlel, akkor azt a Mobilsofa annyiban köteles orvosolni, amennyiben a Mobilsofa szolgáltatása abban az állapotban nem felel meg a Szerződésnek. 

6. Amennyiben a Mobilsofa szerződésszerűen teljesített és Partnernek ezen felül további vagy a Szerződésben rögzített-től eltérő igénye merül fel, akkor arról a helyszínen a felek „Extra igény igazoló lapot” állítanak ki és az abban a Mobilsofa által előzetesen meghatározott felmerülő többletköltségeket a Partner az V.7.a) bekezdésben foglaltak szerint köteles vállalni. A megkötött szerződésben meghatározott szolgáltatástól eltérő vagy többlet (extra) igényeket Mobilsofa visszautasíthatja, amennyiben úgy ítéli meg, hogy azok hibás vagy késedelmes teljesítéshez vezetnének, vagy azok teljesítésére nem képes vagy Partner a többletköltségeket nem vállalja. A fentieket Partner köteles tudomásul venni és emiatt késedelmet, hibás teljesítést illetve nem teljesítést nem róhat fel Mobilsofának. A Mobilsofa kizárólag az Előleg kézhezvételét, illetve amennyiben a Felek átutalásban állapodnak meg, az Előlegnek a Mobilsofa megjelölt bankszámláján történő jóváírását követően szállítja el a Bútorokat a rendezvény helyszínére és szereli össze őket a rendezvény helyszínén. A Partner előleg megfizetésével kapcsolatos késedelme a Mobilsofa egyidejű késedelmét kizárja.

7. Amennyiben átadás-visszavételkor Mobilsofa hibát, hiányt, sérülést észlel a Partner részére átadott ingóságokban, akkor azokat az átadás-visszavétel jegyzőkönyvbe felvezeti, a Partner pedig köteles megtéríteni a felsorolt hibákból, hiányokból, sérülésekből fakadó minden kárt, melyet a végszámla fog tartalmazni.

8. A Partner képviselőjének a teljesítéshez szükséges bútorok átadásakor, valamint visszavételekor jelen kell lennie, valamint biztosítania kell a Szerződésben a Mobilsofa által meghatározott számú rakodó munkatársat. Amennyiben a Partner képviselője vagy a rakodó munkatársak az átadás előzetesen egyeztetett időpontjában nincsenek jelen, úgy a Mobilsofa nem köteles a bútorokat átadni és a Szerződés teljesítését megtagadhatja. A Mobilsofa ebben az esetben a díjra bánatpénzként jogosult.

9. Amennyiben a Partner képviselője a teljesítés részét képező bútorok előzetesen egyeztetett visszavételekor nincs jelen, úgy a Mobilsofa a díjra ettől függetlenül jogosulttá válik, illetve a bérlet alatt a bútorokban esett és a Mobilsofa által a bútorok visszavételekor felismert kárt a Partnerével szemben érvényesítheti. Ebben az esetben a Mobilsofa a visszavétel napját követő nap 12 óráig a Partner részére megküldi a visszavételi jegyzőkönyvet, melyben foglaltakkal kapcsolatban a Partner kifogással nem élhet.

10. A Partner köteles biztosítani, hogy a Mobilsofa a Szerződésben meghatározott teljesítés helyszínét megközelíthesse. A Partner köteles a teljesítési helyszínen biztosítani a Mobilsofa részére minden olyan engedélyt, dokumentumot, iratot, mely elengedhetetlen feltétele a Szerződés teljesítésének, különös tekintettel az alábbi dokumentumokra:

a. Behajtási engedélyek biztosítása és minden olyan engedélyek megadása, ami a szolgáltatás teljesítésének helyszínén az akadálymentes építési és bontási munkálatokat elősegíti.

b. Amennyiben szükséges, harmadik féltől megszerzi azon engedélyeket, melyek lehetővé teszik a Mobilsofa számára, hogy archiválás céljából képfelvételeket készítsen.

11. Ha a teljesítés bútor- valamint más eszközök szállítását foglalja magában, és a teljesítés korai időpontja (Budapesten és 20 kilométeres vonzáskörzetén belül reggel 8:00 óra előtt, máshol délelőtt 9:00 óra előtt megkezdendő teljesítés) miatt előpakolás, tehát 7,5 tonnás vagy 12 tonnás teherautó a teljesítést megelőző napon a Raktárba mozgósítása szükséges, az előpakolás költségét a Mobilsofa kiszámlázza a Partnernek.

12. A Partner tudomásul veszi, hogy a bérbeadás új- és használt eszközök összetételéből kerül teljesítésre. A Partner elismeri, hogy az átlala bérbe vett eszközök állapotáról tájékoztatást kapott.

IX. „Drag and Drop” (Fogd és Vidd) bútorbérbeadás

1. A „Drag and Drop” bútorbérbeadás (a továbbiakban: D&D) során a Mobilsofa nem biztosítja a bútorok és eszközök kiszállítását, installálását, elbontását és visszaszállítását, azokról a Partner gondoskodik. A Mobilsofa a Partnerével folytatott egyeztetéseknek megfelelően biztosítja a Raktárban tárolt bútorok és eszközök Partner általi átvételét, majd azok használatát követően a visszavételét.

2. A bútorok és eszközök átadása és átvétele során a Partnernek egyeztetnie kell előzetesen a Mobilsofa-val arról, hogy a Raktár nyitvatartása alatt előreláthatólag milyen időpontban történik a fel- és lepakolás. Ha ezen időpontok bármelyike a Raktár nyitvatartásán kívül esik, a Partnernek pontos időpontot kell egyeztetnie a Mobilsofa-val.

3. A Mobilsofa a bérelt bútorok és eszközök csomagolási-, összeszerelési és szállítási előírásait e-mailben küldi el a Partnernek. A Partner köteles ezen előírásoknak megfelelően kezelni a bútorokat és eszközöket. A Partner a Mobilsofa nem megfelelő csomagolási-, szállítási és pakolási eljárásból eredő kárát köteles megtéríteni.

4. A D&D bérelt bútorok és eszközök Partner általi átvétele során a bérleményről összeszerelési és csomagolási útmutatást ad a Mobilsofa raktára, a Mobilsofa raktári személyzete részt vesz a szállító autó felpakolásában, a Mobilsofa raktári személyzete meggyőződik a termékek szakszerű rögzítéséről a raktérben és a Mobilsofa átadja a szakszerű visszacsomagoláshoz szükséges segédanyagokat.

5. A D&D bérlemények átadása során a Mobilsofa elkészíti és aláírásával hitelesíti az alábbi kísérő dokumentumokat: eszközlista, fogyóeszköz lista, összeszerelési- és csomagolási előírásokat tartalmazó papíralapú dokumentum.

6. A D&D bérelt bútorok és eszközök visszavétele során kerülhet sor azonnali és feltételes visszavétre.

a. Azonnali visszavét: a Partner vagy az őt képviselő személy részt vesz a D&D bérelt bútorok és eszközök minőségi és mennyiségi ellenőrzési folyamatában. Az ellenőrzést követően, az esetleg felmerülő sérülésről vagy hiányról készült jegyzőkönyvet a Partner vagy az őt képviselő személy aláíja. A Partner megkapja a visszaadást igazoló aláírt visszavételi okmányt és a visszavételi folyamat lezárult, a Szerződés teljesült.

b. Feltételes visszavét: a Partner vagy az őt képviselő személy csak a konkrét fizikai lepakolásnál van jelen, a minőségi és mennyiségi ellenőrzésnél nem. Ekkor a visszavételi dokumentumot a raktáros egy „feltételesen átvett” felirattal látja el és ebben a formában adja vissza a Partnernek vagy képviselőjének. Amennyiben sérülést/hiányt érzékel a visszavételi ellenőrzést végző raktáros, akkor 24-72 órán belül (V, H, K, SZ, CS-i napokon 24 óra, pénteki és szombati visszaszállítás esetén 72 órán belül) a fényképpel dokumentált, a sérült/hiányzó termék leltári értékét és a sérülés mértékét tartalmazó jegyzőkönyvet a Mobilsofa továbbítja a Partnernek, a konkrét megtérítendő többlet-költségekről szóló számlával egyidejűleg.

7. A Partner tudomásul veszi, hogy a bérbeadás új- és használt eszközök összetételéből kerül teljesítésre. A Partner elismeri, hogy az általa bérbe vett eszközök állapotáról tájékoztatást kapott.

X. Grafikai anyagok elkészítése 

1. A Mobilsofa a Partner Megrendelőlapon meghatározott igényeinek megfelelően a bérleményeket, illetve az adott teljesítési helyszínt grafikai anyagokkal (a továbbiakban: „Anyagok”) is feldíszíti. Az Anyagokat a Partner biztosítja a Mobilsofa részére vagy azokat a Partner kérése alapján a Mobilsofa tervezi meg és készíti el.

2. Az Anyagokat az Árajánlatban meghatározott teljesítés időpontja előtt legalább 5 munkanappal kell a Mobilsofa képviselője részére átadni. Amennyiben a Partner ezt a határidőt elmulasztja, úgy a Mobilsofa jogosult sürgősségi felárat felszámítani, melynek mértéke az Árajánlatban meghatározott összeg 25%-a. A Mobilsofa a sürgősségi feláron felül jogosult az Anyagok sürgősségi beszerzéséhez szükséges szállítási költséget is felszámítani.

3. A Mobilsofa nem vállal felelősséget az Anyagok késedelmes leadásából, illetve elkészítéséből fakadó hiányosságaiért, hibáiért. Ezzel kapcsolatban a Partner a Mobilsofa-val szemben semmilyen követeléssel nem élhet.

4. Amennyiben az Anyagokat a Mobilsofa tervezi meg, készíti el, úgy a Mobilsofa által alkalmazott tervezési, gyártási óradíj 8.000,- Ft (azaz nyolcezer forint) + ÁFA. A Mobilsofa által tervezett Anyagok mint szerzői műnek minősülő alkotások felhasználását a Felek külön megállapodásban rendezik. Ha a felek nem rendelkeznek külön az Anyagok szerzői jogainak alakulásáról, úgy a Partner azokon korlátozott ideig, a teljesítés időtartamáig tartó felhasználási jogot szerez, az Anyagok szerzői vagyoni jogai a Mobilsofa-t illetik.

XI. Alaprajzok, látványtervek és nyomtatott grafikai megjelenések készítése

1. A Mobilsofa a Partner által megrendelt alaprajzok, látványtervek elkészítésekor azok tekintetében a valóságnak legalább 70%-os megfelelését vállalja. 

2. A Mobilsofa a látványterveket a felek eltérő megállapodása hiányában az alábbi árakon készíti el:

a. Render alapú látványterv díja: kép darabszám alapján kerül számlázásra. Ha a Partner 24 órán belüli határidővel legalább 3 db render alapú látványtervet rendel, a Mobilsofa kép darabszám alapján kiszámított áron készíti el a látványterveket.

b. Négyzetméter ár: standtervezéseknél (2 korrektúra forduló, ezt követően óradíj alapú elszámolás) a Mobilsofa 24 órán belüli határidőre megrendelt tervezéseket kétszeres díjon végzi el.

c. Egyedi látványtervezés eseti árral: grafikai, egyedi gyártási tervezést a Mobilsofa esetileg árazza.

3. A Mobilsofa alaprajzok és látványtervek elkészítését a felek eltérő megállapodása hiányában az alábbi határidőkkel vállalja:

a. Alaprajzok: legalább 1-3 munkanap a megrendeléstől számítva. Alaprajzok módosítása: 1-3 munkanap.

b. Basic látványterv: legalább 3-5 munkanap a megrendeléstől számítva, látványtervek módosítására 1-3 munkanap.

c. Egyedi terv: megrendeléstől számított 5-10 munkanap. Korrektúra: 3-5 munkanap korrektúra fordulónként.

4. A Mobilsofa a Partner által nyomtatásra átadott anyagokat azok minőségét nem ellenőrizve, garancia nélkül veszi át és továbbítja az alvállalkozó nyomdához nyomtatásuk céljából.  

5. A Mobilsofa alvállalkozójaként eljáró nyomda a nyomtatott grafikai megjelenéseket Mobilsofa általi továbbításukat követően az alábbi szempontok szerint ellenőrzi: méret/felbontás helyessége, formátum ellenőrzése az optimális a nyomdatechnológiai igényeknek való megfelelés érdekében. A Partner által nyomtatásra átadott anyagok átszerkesztésének szükségessége grafikai díj felszámítását vonja maga után, amelyet a Mobilsofa számláz ki.

XII. Bútorgyártás

1. A Mobilsofa az Árajánlat Partner általi elfogadásával, illetve a Megrendelőlap Partner általi kitöltésével a Mobilsofa és a Partner között Szerződés jön létre, melynek keretében a Mobilsofa a Partner részére gyártási munkát végez az Árajánlatban foglaltak szerint és meghatározott időre (a továbbiakban: „Gyártás”)

2. A Mobilsofa a Partner részére az Árajánlatban megadott preferenciák alapján mintadarabot készít. A mintadarab Partner általi elfogadását követően az Árajánlatban meghatározott díj 50%-áról, mint előlegről a Mobilsofa előlegbekérő számlát állít ki, amelyet a Partner a kézhezvételtől számított 2 munkanapon belül köteles megfizetni.

3. A Mobilsofa a Gyártást az Előlegnek a Mobilsofa bankszámláján történt jóváírását követően kezdi meg. A Gyártás időtartama a munka jellegétől függően 10-15 munkanap.

4. Amennyiben a Megrendelőlap alapján a Gyártásra rövid határidő áll rendelkezésre, úgy a Mobilsofa sürgősségi felár felszámítására jogosult.

5. Ha a Mobilsofa a Gyártást megkezdte, a Partner érdekkörében történő elállás vagy felmondás esetén a Mobilsofa az Árajánlatban meghatározott díj 100%-áról jogosult számlát kiállítani, amelyet a Partner a XII.2. pontban foglalt rendelkezés szerint köteles megfizetni.

6. A felek a Gyártás során a Mobilsofa által létrehozott szerzői jogi mű szerzői jogainak alakulásáról egyedi megállapodásban rendelkeznek.

XIII. Tervezés

1. A Mobilsofa az Árajánlat a Partner általi elfogadásával, illetve a Megrendelőlap Partner általi kitöltésével a Mobilsofa és a Partner között Szerződés jön létre, melynek keretében a Mobilsofa a Partner részére tervezési munkát végez az Árajánlatban foglaltak szerint és meghatározott időre (a továbbiakban: „Tervezés”).

2. A Tervezés folyamata· során a Mobilsofa az első körös vázlatterveket a Szerződés létrejöttétől számított 8-10 munkanapon belül küldi meg a Partner kapcsolattartója részére. ·A Partner ezt követően észrevételeket tehet a megküldött vázlattervekre. · A Mobilsofa a Partner észrevételeinek beérkezésétől számított 3-5 munkanapon belül végzi el a következő körös módosításokat (első korrektúra forduló). A Partner ezt követően észrevételeket tehet a megküldött módosításokra. A Mobilsofa a Partner újabb észrevételeinek beérkezésétől számított 3-5 munkanapon belül végzi el az újabb módosításokat (második korrektúra forduló).

3. A Tervezés során létrejövő alkotások mint szerzői művek felhasználását a felek külön megállapodásban rendezik.

4. A Tervezésre vonatkozó Árajánlatnak kötelező tartalma külön tételként a tervezés és a koncepció díja. A díj minden esetben két korrektúra fordulót tartalmaz érdemi koncepcióváltás nélkül.

5. A Mobilsofa Tervezésre vonatkozó árai nem tartalmazzák grafikai tervezés díját. Arra a Mobilsofa az elvégzendő munka felmérését követően egyedi árajánlatot ad, és azt külön megállapodás alapján végzi el.

6. Eltérő megállapodás hiányában a Díj 50%-a, mint előleg (a továbbiakban: „Előleg”) a Szerződés létrejöttével egyidejűleg esedékes. A Partner az Előleget a Szerződés létrejöttét követő 1 munkanapon belül megküldött előlegbekérő számla alapján a számla kézhezvételét követő két 2 munkanapon belül köteles megfizetni.

XIV. Referencia

1. A Mobilsofa jogosult a teljesítés helyszínen elkészült installációról felvételeket készíteni és azokat felhasználni referenciaként. Amennyiben Partner is kíván felvételeket készíteni és referenciaként felhasználni bármilyen formában, akkor a felvételeken köteles feltüntetni a következőt: „Created by: Mobilsofa Kft.” Amennyiben a fentieket nem teszi meg, úgy Partner 1.000.000.- forint összeget köteles fizetni Mobilsofa részére kötbér jogcímen, továbbá köteles Mobilsofa minden további ezen összeget meghaladó kárát (így az elmaradt hasznot egyaránt) megtéríteni.

XV. Vis Maior

1. Mobilsofa és Partner (továbbiakban Felek) tudomásul veszik, hogy jelen megállapodás szerződésszerű teljesítése alól kizárólag Vis Maior esetén mentesülnek, erről azonban haladéktalanul értesíteniük kell egymást. Az értesítés elmaradásából eredő károkért a mulasztó fél kártérítési felelősséggel tartozik. A felek jelen szerződés alkalmazása során Vis Maiornak tekintik az olyan előre nem látható, Feleken kívül álló okokból bekövetkező, elháríthatatlan eseményeket, amelyek egyik félnek sem róhatók fel, és melyek részben vagy egészben lehetetlenné vagy aránytalanul terhesebbé teszik a szerződés szerinti teljesítést. Ilyennek minősülnek különösen a természeti csapás, katasztrófa, háború, sztrájk stb.

XVI. Együttműködés és kapcsolattartás

1. A felek vállalják, hogy a megállapodás időbeli hatálya, illetve érvényessége alatt tartózkodnak minden olyan szerződés megkötésétől, amelyek eredményeképp a megállapodásban foglalt vállalásuk megfelelő és kellő teljesítése részükre lehetetlenné válna.

2. A felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni minden olyan tényről, eseményről és körülményről, amely a szerződésszerű teljesítést veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő következményekért a mulasztó felelős. 

3. A felek a Szerződéssel kapcsolatos értesítéseket és nyilatkozatokat írásban (kézbesítő útján, ajánlott postai levél formájában, telefaxon vagy e-mailben) kell megküldeni a másik félnek. A felek által elküldött értesítéseket a következő napokon kell közöltnek tekinteni:

– személyesen vagy futár útján történő kézbesítés esetén akkor, amikor a küldeményt az adott félnél igazoltan átadják;

– postai (tértivevényes, ajánlott, avagy egyéb könyvelt) küldemény esetén, amikor annak kézbesítése igazoltan megtörténik, azzal, hogy amennyiben a küldemény „ismeretlen”, „elköltözött”, „nem vette” át vagy „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza a másik fél címéről, akkor tekintik kézbesítettnek, amikor a küldeményt a posta visszafordította;

– e-mail címre küldött levelet az elküldéstől számított második munkanapon vagy a tudomásulvételt visszaigazoló e-mail napján.

4. A Felek rögzítik, hogy az egymásnak a fentiek szerint megküldött nyilatkozatokat akkor is közöltnek tekintik, ha az azért nem jutott a másik fél tudomására, mert a kézbesítést bármely módon megakadályozta (pl.: nem kereste, a megadott címen ismeretlen, ismeretlen helyre költözött, az átvételt megtagadta, az elektronikus levelezőrendszerébe nem lépett be). A Felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni minden olyan tényről, eseményről és körülményről, amely a szerződésszerű teljesítést veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő következményekért a mulasztó fél felelős.

5. Felek megállapodnak, hogy a szerződéshez kapcsolódó bármely sürgős esetben tett szóbeli megállapodást elfogadnak, ugyanakkor arról kötelesek e-mail-en is tájékoztatni egymást.

XVII. Vitarendezés és irányadó jog

1. Felek megállapodnak, hogy a szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseiket elsősorban egyeztetés útján rendezik, és kötelesek egyeztető tárgyalást tartani, és csak ennek eredménytelensége után fordulhatnak bírósághoz.

2. Felek rögzítik, hogy a közöttük esetlegesen felmerülő jogvitájukra a magyar jog alkalmazandó, ennek megfelelően a szerződés rendelkezéseinek és a szerződés fogalmainak értelmezésével kapcsolatban is ezt tekintik irányadónak.

XVIII. Hatálybalépés

1. Jelen ÁSZF 2019. augusztus 1. napján lép hatályba azzal, hogy a hatálybalépését követően létrejövő Szerződésekre vonatkozik, hatálybalépését megelőzően létrejött Szerződések tekintetében kizárólag akkor válik a Szerződés részévé, ha a Mobilsofa megfelelően kezdeményezi a Szerződés módosítását az ÁSZF rendelkezéseinek megváltozása miatt.